eYc HVAC 經濟型傳送器

eYc HVAC 經濟型傳送器系列促銷明細表

為感謝廣大客戶的長久支持,強檔推出 "eYc HVAC 經濟型傳送器" 促銷活動,數量有限,要買要快!


編號
產品品號
產品名稱
產品規格
1  THR03-D11-30-N
 室內型溫濕度傳送器
 2-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,4 ... 20 mA
2  THR03-D11-30-D
 室內型溫濕度傳送器
 2-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,4 ... 20 mA,顯示
3  THR23-TH13-30-2N
 室內型溫濕度傳送器
 3-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,4 ... 20 mA+RS-485
4  THR23-TH63-30-2N
 室內型溫濕度傳送器
 3-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,0 ... 10 V+RS-485
5  THR23-TH13-30-2D
 室內型溫濕度傳送器
 3-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,4 ... 20 mA+RS-485,顯示
6  THR23-TH63-30-2D
 室內型溫濕度傳送器
 3-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,0 ... 10 V+RS-485,顯示
7  THS140-A11-30XX-N
 溫濕度傳送器 風管型
 2-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,4 ... 20 mA
8  THS140-A33-30XX-N
 溫濕度傳送器 風管型
 3-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,4 ... 20 mA
9  THS140-A63-30XX-N
 溫濕度傳送器 風管型
 3-wire,0 ... 50°C,0 ... 100%,0 ... 10 V
10  FTS140-2011-N
 熱線式風速傳送器
 3-wire,0 ... 20 m/s,4 ... 20 mA
11  FTS140-2061-N
 熱線式風速傳送器
 3-wire,0 ... 20 m/s,0 ... 10 V
2020-08-06